Psychologiepraktijk Moons

Individuele- en relatietherapie in Oosterhout

Algemene Voorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Psychologie Praktijk Moons volgens NIP richtlijn (NIP Postbus 9921 1006 AP Amsterdam tel. (020) 4106222 e-mail: info@psynip.nl)

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is als dan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. De psycholoog is in het hiervóór onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Aanvullende voorwaarden

 

1. Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Afspraken die niet of niet op tijd worden afgelegd, worden in rekening gebracht.

2. Indien de betaling niet tijdig, binnen de op de factuur vermelde termijn ontvangen is, ontvangt de cliënt de eerste aanmaning kosteloos. Voor volgende aanmaningen worden 5 euro administratieve kosten  in rekening gebracht.

3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de client zelf.