Psychologiepraktijk Moons

Individuele en relatietherapie in Waalwijk en Oosterhout

Werkwijze

Een afspraak maken

U kunt zich op twee manieren aanmelden: via de website of telefonisch.

  • via de website. Onder het kopje Aanmelding vindt u het aanmeldingsformulier. Als u dit invult wordt u binnen twee werkdagen teruggebeld voor een eerste afspraak.
  • telefonisch. Mijn telefonische spreekuur is op de dagen dat ik werk (maandag, woensdag en vrijdag) van 13.00 uur tot 13.30. Mocht ik onverhoopt toch niet bereikbaar zijn, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Binnen twee werkdagen wordt u dan teruggebeld voor het maken van een afspraak.

Zodra een eerste afspraak is gemaakt stuur ik u een schriftelijke uitnodiging, een lijst met diverse vragen, de vragenlijst OQ45 (indien u onder de GBGGZ valt), en de praktijkvoorwaarden per mail. U wordt vriendelijk verzocht om de vragenlijst uiterlijk twee dagen voor het eerste gesprek ingevuld aan mij via de mail terug te sturen. Ik verzoek u de praktijkvoorwaarden goed door te lezen en ondertekend mee nemen naar het eerste gesprek. Verder neemt u uw identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs) en een verwijsbrief van de huisarts mee.

Verwijzing door de huisarts

In de verwijsbrief moet staan dat u verwezen wordt naar Psychologiepraktijk Moons, datum van verwijzen (deze moet vóór de eerste afspraak bij de psycholoog zijn), de agb-code, naam en handtekening van de verwijzer, uw NAW-gegevens, hoe de (vermoedelijke) DSM-stoornis luidt en of u naar de BGGZ of SGGZ verwezen wordt. Zonder een juiste verwijsbrief vergoed uw zorgverzekeraar uw behandeling niet en zal de behandeling worden opgeschort of wordt deze bij u in rekening gebracht. Het is dan ook in uw eigen belang dat u zorg draagt voor een juiste verwijsbrief. Indien een cliënt besluit een behandeling zelf te betalen dan is een verwijsbrief van de huisarts niet noodzakelijk. Let op! Zonder een verwijsbrief van de huisarts is het niet mogelijk om achteraf de factuur voor de behandeling alsnog voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek – en soms ook tweede gesprek- komt uw hulpvraag aan bod en stel ik u vragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten en uw hulpvraag. Ook ga ik in op uw achtergrond. Ik ga met u na of u bij mij op het juiste adres bent en zo niet, waar u dan beter geholpen kunt worden. Tevens wordt de door u toegestuurde informatie besproken. Vervolgens maak ik een inschatting van de zorgzwaarte. Op basis van deze zorgzwaarte wordt de behandeling in een van de volgende producten ingedeeld: Kort (max.5 sessies) Middel (max.8 sessies) Intensief (max.12-13 sessies) of Chronisch. Elk product kent een eigen behandelduur met een eigen tarief. In welk product uw behandeling zal worden ingedeeld hangt af van de ernst van de klachten. Daarnaast wordt gekeken welk e-health programma kan worden ingezet zodat u thuis in uw eigen tempo aan de therapie kan werken. Met al deze gegevens maak ik vervolgens een intakebrief en een behandelplan dat met u in het tweede of derde gesprek besproken wordt. In het behandelplan worden de hulpvragen en de doelen voor de korte en lange termijn geformuleerd waaraan u wilt werken tijdens de behandeling. Na uw akkoord kan de behandeling starten.

Tenslotte bespreek ik of we beiden het gevoel hebben, dat we op een positieve manier kunnen samenwerken. Het is erg belangrijk dat u zich bij mij op uw gemak voelt. Indien u onvoldoende klik voelt, ga ik met u op zoek naar een andere psycholoog.

De behandeling

Mijn behandeling is concreet, praktisch en persoonsgericht. In samenspraak met u worden er haalbare behandeldoelen geformuleerd en vastgelegd in een behandelplan. Behandelingen binnen Psychologiepraktijk Moons worden gegeven conform de Zorgstandaarden. In de behandelovereenkomst wordt vermeld welke richtlijn of Zorgstandaard wordt gevolgd in de behandeling. Indien dit niet mogelijk is zal dit worden onderbouwd waarom en welke aanpassingen vervolgens nodig zijn. U kunt hier meer over lezen op Thuisarts.nl. Na een aantal sessies wordt de behandeling ('zitten we op de goede weg en wat vindt u van de behandeling') geevalueerd. Aan het eind van de behandeling vindt er wederom een evaluatie plaats van de klachten en de behandeldoelen waarbij de uitkomsten van de OQ45 en de CQi worden meegenomen. Aan het einde van de behandeling wordt altijd een Terugvalpreventie plan opgesteld. Indien u van E-health gebruik heeft gemaakt tijdens de behandeling, blijft dit programma nog enige tijd voor u open staan na afronding van de behandeling. Een gesprek duurt 45 minuten.


Informeren huisarts

Na de intakefase, bij de start van de behandeling stuurt uw behandelaar een bericht aan de huisarts. In het intakeverslag komen de volgende onderwerpen aanbod: reden van aanmelding, klachten, mogelijke oorzaken, relevantie persoons- en ontwikkelingsgegevens, hulpvragen en doelen, beschrijvende diagnose en het behandelplan. Ik lees samen met u de intakebrief door en alleen als u akkoord gaat stuur ik deze brief door aan de huisarts. Bij beëindiging van de behandeling of wanneer een nieuwe verwijsbrief moeten worden aangevraagd, wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd over de voortgang. Wanneer u dit niet wilt, dient u dit bij aanvang van de behandeling aan te geven.


Informatie-uitwisseling met verwijzers en samenwerkingspartners

Wanneer u door andere zorgverleners wordt behandeld kan het wenselijk zijn voor de behandeling dat er informatie over uw behandelingen wordt uitgewisseld. In dat geval zal vooraf toestemming aan u worden gevraagd middels het tekenen van een machtiging.


Wanneer u door andere zorgverleners wordt behandeld en het wenselijk is voor de behandeling dat Uw dossier

De psychoog bewaart uw gegevens in een (elektronisch) dossier. Als u dat wilt, mag u uw dossier inzien en kunt u een kopie van het dossier ontvangen. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken, tenzij hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. Indien u een schriftelijk verzoek tot dossiervernietiging indient dan zullen alle gegevens, uitgezonderd de gegevens die noodzakelijk zijn voor het declaratieverkeer en materiële controle achteraf, worden vernietigd. Na afsluiting van de behandeling zal uw dossier volgens de wet vijftien jaar bewaard worden. In de loop van het vijftiende jaar na beëindiging van de behandeling zal uw dossier vernietigd worden.