Vertrouwelijkheid

Uw gegevens zoals naam, adres, leeftijd, gezondheid enzovoort die nodig zijn voor een behandeling worden geregistreerd worden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder uw toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden. Voor contact met derden, zoals de huisarts, zal van tevoren toestemming aan u worden gevraagd. Overleg met collega's over uw behandeling gebeurt alleen na uw toestemming of geanonimiseerd.

Uitzondering op bovenstaande vormt sinds 2014 de verplichting van alle hulpverleners binnen de GGZ wettelijk verplicht een minimale dataset aan te leveren aan het DIS, een landelijk informatiesysteem, over de cliƫnten die behandeling binnen de GBGGZ ontvangen, en aan Stichting Benchmark GGZ Nederland, een organisatie die testgegevens verzameld en vergelijking tussen hulpverleners mogelijk maakt: dit betreffen persoons- en behandelgegevens. Als u van mening bent dat uw privacy hierdoor onvoldoende gewaarborgd wordt, adviseren wij u bij uw intake een privacyverklaring te ondertekenen. Wij mogen uw gegevens dan niet toesturen aan het DIS en SBG. Uw therapeut kan u hierover verder informeren. Deze verplichting geldt alleen als uw behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ valt (zie ook onder tabblad 'tarieven').

Beroepscode
Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor psychologen/beroepscode voor psychotherapeuten) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). In het overheidsregister (BIG-register bij het ministerie van VWS) kunt u de (wettelijke) registratie(s) vinden van uw behandelaar.